Regulamin

Regulamin dokonywania opłat za zajęcia za pośrednictwem operatora płatności (regulamin sklepu)

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania Opłat za zajęcia, których Organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzice Razem, za pośrednictwem operatora przelewy24

Definicje:

Organizator – Stowarzyszenie Rodzice Razem, które w ramach swojej działalności statutowej, prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

Zajęcia – oferowana przez Organizatora usługa, którą świadczy w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie Ustawy o prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Opłata za zajęcia – cena, ustalona przez Organizatora, którą Użytkownik opłaca, żeby on lub reprezentowane przez niego dziecko, mogło zostać wpisane na listę uczestników zajęć, którzy biorą udział w zajęciach. Cena nie zawiera podatków, zgodnie z ustawą o prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www.rodzicerazem.org i rejestrująca się na niej w celu dokonania opłaty za zajęcia.

Uczestnik zajęć – osoba, która skutecznie dokonała opłaty za zajęcia i została wpisana na listę uczestników.

Operator płatności – strona internetowa oferująca szybkie płatności internetowe i coś tam coś tam

Strona płatności – operator realizujący płatności mobilne lub internetowe w procesie zakupu

Zasady ogólne:

1. Użytkownik w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki dokonywania opłat za zajęcia określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację, promocję oraz wykonanie zajęć jest wyłącznie Organizator. Wszelkie pytania, skargi, wnioski Użytkownik/Uczestnik jest zobowiązany kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie zmiany daty, godziny, miejsca lub odwołania Zajęć jest wyłącznie Organizator.

4. Podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie szkody, które poniósł Użytkownik/Uczestnik w trakcie uczestnictwa w zajęciach, jest wyłącznie Organizator.

5. Regulamin określa zasady dokonywania opłaty za Zajęcia na stronie www.rodzicerazem.org za pośrednictwem Operatora płatności.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz do jego przestrzegania.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Operatorem płatności:

7. 1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet,

7.2 przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,

7.3 skrzynka poczty elektronicznej,

7.4 konto bankowe z dostępem do Internetu.

Przejście do dokonania opłaty za zajęcia

1. Przejście do dokonania Opłaty za zajęcia następuje poprzez wybranie przez Użytkownika przycisku „Zapisz się” na podstronie dotyczącej wybranych przez Użytkownika Zajęć.

2. Dokonanie Opłaty za zajęcia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach strony Organizatora oraz Strony Płatności (lub aplikacji mobilnej?) następujących czynności:

2.1. Wybór ilości miejsc na Zajęciach.

2.2. Podanie danych Użytkownika,

2.3. Złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu o treści dostępnej na stronie internetowej Operatora płatności,

2.4. Przejście do dokonania Opłaty za zajęcia poprzez kliknięcie w przycisk „przejdź do płatności”.

Płatności

1. Płatność za Opłaty za zajęcia wybrane na stonie Organizatora  możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po wybraniu przyciski ZAPISZ SIĘ ???

2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za wybrane Zajęcia wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3. Płatność wynikająca z jednej Opłaty za zajęcia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę odpowiadającą ilości opłaconych miejsc na Zajęciach, Wyjątkiem są Zajęcia pt. „Rodzinna Adaptacja Montessori”, które mogą być opłacone w ratach.

4. Pierwsze Zajęcia w sezonie rozpoczynają się w połowie miesiąca, dlatego Opłata za zajęcia wynosi odpowiednio połowę ceny za cały miesiąc.

5. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie prześcia do dokonania Opłaty i nie później niż w terminie 60 minut od przejścia do Strony Płatności. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, płatność Użytkownika zostanie anulowana, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany podczas podawania danych Użytkownika.

5. Ceny wskazane na stronach Organizatora oraz Strony Płatności, zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie zawierają podatków.

3. Użytkownik, który dokonał skutecznie Opłaty za zajęcia, otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas podawania danych Użytkownika. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Operatora.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ, ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU ZAJĘĆ

1. Podmiotem odpowiedzialnym za odwołanie zajęć zmianę miejsca lub terminu zajęć jest Organizator.

2. Organizator ma prawo odwołać rozpoczęcie zajęć w grupie, jeśli na zajęcia nie zgłosi się wystarczająca liczba osób, liczba ta jest ustalana przez Organizatora. Organizator poinformuje Uczestników Zajęć o nierozpoczęciu Zajęć z tego powodu najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W ciągu trzech dni Uczestnikom odwołanych zajęć zostanie zwrócona Opłata za zajęcia.

3. Organizator ma prawo odwołać lub zmienić termin pojedynczych zajęć z powodu niedyspozycji osoby prowadzącej Zajęcia, która jest niezależna od Organizatora. W przypadku odwołania zajęć Uczestnikowi zostanie zwrócona przeliczona procentowo kwota, która odzwierciedla cenę za pojedyncze zajęcia. W przypadku zmiany terminu nowy termin zostanie ustalony z Uczestnikami.

POLITIKA ZWROTOW  PŁATNOŚCI

1. W przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć przed rozpoczęciem zajęć zwrot Opłaty za zajęcia jest możliwy w przypadku rezygnacji, o której Uczestnik poinformuje Organizatora najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem Zajęć na adres warsztaty@klubmam.com w tytule pisząc „Rezygnacja z opłaconych zajęć”. Organizator zwraca wtedy całą kwotę wpłaconą przez Użytkownika. Zwrot Opłaty za zajęcia w przypadku gdy rezygnacja nastąpi później, nastąpi w momencie, gdy na miejsce Uczestnika znajdzie się nowa osoba, która dokona Opłaty za zajęcia. Uczestnik może zaprosić taką osobę, lub takiej osoby będzie szukać Organizator.

2. W przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć po rozpoczęciu zajęć (po jednej obecności) i prośby Uczestnika o zwrot niewykorzystanej Opłaty za zajęcia, Uczestnik zostanie poproszony o złożenie reklamacji i podanie powodu rezygnacji. W przypadku gdy Organizator uzyska informację o powodzie całkowitej rezygnacji, Opłata za zajęcia zostanie zwrócona, pomniejszona o ceną pojedynczych zajęć. Uczestnik, który całkowicie rezygnuje z zajęć nie będzie mógł się zapisać na nie w kolejnym miesiącu

3. ………